พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
    1.พัฒนาศักยภาพครู และผู้บริหารให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
    2.ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งเสริมจัดทำหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
    3.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
    4.พัฒนาด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ