วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง