เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

อินทปัญญางามสง่าค่าเลิศล้ำ

เป็นผู้นำปฏิรูปการศึกษา

คุณธรรมนำทางสร้างปัญญา

การศึกษาฟูเฟื่องเรืองวิไล

สัญลักษณ์เหลืองแดงมองดูเด่น

แดงนั้นเป็นสีแห่งรักอันสดใส

เหลืองแทนคุณธรรมประจำใจ

หลอมดวงใจสู่ศิษย์นิจนิรันดร์

ศิษย์เรามีการศึกษาคอยเสริมส่ง

เกียรติธำรงชีวิตแสนสุขสันต์

ล้วนประกอบสัมมาอาชีพกัน

คารวะนั้น คุณลักษณะ ค่านิยม

สร้างสังคม สร้างชาติ ศาสนา

พัฒนาศิษย์เป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสม

คุณธรรมนำทางสร้างสังคม

สามัคคีบ่มให้เป็นเลิศเชิดชูตน