คณะผู้บริหาร

นางรังสิมา พิทักษ์วาปี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนฤมล คล้ายริน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภาณุวัฒน์ กมล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา