คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเครือวัลย์ แซ่เจี้ย

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น

ว่าที่ ร.ต.พจนา กาฬภักดี

นางสาวศรีสุพร นาคปฐม

นางสาวจรูญศรี รื่นมิตร

นางสาวดวงพร รัตนสมบูรณ์

นางวิภาพรรณ พจนาภาส

นางสาวจตุพร ใจทน

นางสาวนัจ เนื่องจำนงค์

นางสาวจุฑามาส นาคปฐม

นางสุภาพ เอกระ