คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเครือวัลย์ แซ่เจี้ย

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชปรางษ์รุ้ง สกุลศรีนำชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจรูญศรี รื่นมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวดวงพร รัตนสมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางวิภาพรรณ พจนาภาส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวจตุพร ใจทน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวณัชธ์ชิชาต์ เนื่องจำนงค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจุฑามาส นาคปฐม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุภาพ เอกระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวเจนจิรา ภูนาโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพัชริดา เดชเดิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวชยาภา ดาราชู
ครูผู้ช่วย