กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยาลักษณ์ ทายิดา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น

นางศิริลักษณ์ ตันประเสริฐ

นางสาวนันทิพร จิตยุติ

นางประสงค์ ภักดีฤาทัย

นางสุภาวดี เพ็ญสุภา

นางอรทัย คงวิทยา

นางคนธวรรณ เกษงาม

นางรพีพรรณ คงชยาสุขวัฒน์