กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยาลักษณ์ ทายิดา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางศิริลักษณ์ ตันประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันทิพร จิตยุติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางคนธวรรณ เกษงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางรพีพรรณ คงชยาสุขวัฒน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายเหรียญทอง รัตแมด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2