กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริลักษณ์ ตันประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทิพร จิตยุติ

นางประสงค์ ภักดีฤาทัย

นางสุภาวดี เพ็ญสุภา

นางอรทัย คงวิทยา

นางคนธวรรณ เกษงาม

นางรพีพรรณ คงชยาสุขวัฒน์