กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางคำภู โคตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดวงเดือน กาญจนเดชะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวมาลี ยินดีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2