กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางคำภู โคตรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดวงเดือน กาญจนเดชะ

นางสาวอาทิตยา ปฏิสังข์

นางสาวมาลี ยินดีสุข

นางพรรานี โสภิพงษ์