กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอาทิตยา ปฏิสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดวงเดือน กาญจนเดชะ

นางกรรณิกา สาระถี

นางคำภู โคตรรัตน์

นางสาวมาลี ยินดีสุข

นางพรรานี โสภิพงษ์