กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรธีร์ หล่อประจักษ์ศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรเพ็ญ อินทร์เจริญสุข

นางสาวอุทัยวรรณ เลียวรักษ์โอฬาร

นายเฉลิม โคตรรัตน์

นายทักษกร รักษ์วดี

นางสาวสุชญา ขจรไชยกูล