กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเฉลิม โคตรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรเพ็ญ อินทร์เจริญสุข

นางสาวอุทัยวรรณ เลียวรักษ์โอฬาร

นางสุรธีร์ หล่อประจักษ์ศิริ

นายทักษกร รักษ์วดี

นางสาวสุชญา ขจรไชยกูล