กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเฉลิม โคตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางพรเพ็ญ อินทร์เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุรธีร์ หล่อประจักษ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายทักษกร รักษ์วดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุชญา ขจรไชยกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนันท์นภัส หัตถะปะนิตย์
ครูชำนาญการ

นางสาววิภาสิณี อิ่มสะอาด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเด่นดาว ปิยะพิสุธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2