กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวบุญญาดา บุญญรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น

นางชุตาภรณ์ เขียนประสิทธิ์

นางภัสรา ศิริมานะ