กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชุตาภรณ์ เขียนประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภัสรา ศิริมานะ

นางสาวบุญญาดา บุญญรัตน์