กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชุตาภรณ์ เขียนประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนิกานต์ ณ นคร

นางภัสรา ศิริมานะ

นางสาวบุญญาดา บุญญรัตน์