กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวบุญญาดา บุญญรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางชุตาภรณ์ เขียนประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรทัย คงวิทยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสรรเพรช ศุภเมืองแสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายพิมลภรณ์ ไชยประเทศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ ร.ต ธีรพงษ์ อาจวารินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4