กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววาสนา ตาดเดิม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางชลธิชา บรรดาศักดิ์

นายถาวร ไทยเจริญ