กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววาสนา ตาดเดิม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสปันญ์เนตร เกตูบรรดาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1