กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววาสนา ตาดเดิม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชลธิชา บรรดาศักดิ์

นายถาวร ไทยเจริญ