กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางทัศนีย์ กองฟั่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีทวีพงศ์ บุญถนอม

นายประพัฒน์ พิลึก

นางสาวพรทิพย์ ชมสวัสดิ์