กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางคนึงนิตย์ เสมอวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสุคนธ์ พรหมประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเสรี ธนสิทธิ์วงศา
ครู

นางสาวเดือนงาม นันทกมลวารี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพัชสณัชค์ ทองเจริญเพรช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4