กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางคนึงนิตย์ เสมอวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางธนภร ชาตินามสกุล

นางสุคนธ์ พรหมประเสริฐ

นายเสรี ธนสิทธิ์วงศา

นางสาวเดือนงาม นันทกมลวารี
ครูประจำชั้น