กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางคนึงนิตย์ เสมอวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนภร ชาตินามสกุล

นางสิริโสภา เลิศคอนสาร

นางสุคนธ์ พรหมประเสริฐ

นายสาธิต กองฟั่น

นางสาวนันท์นภัส หัตถะปะนิตย์