กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางคนึงนิตย์ เสมอวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางธนภร ชาตินามสกุล

นางสิริโสภา เลิศคอนสาร

นางสุคนธ์ พรหมประเสริฐ

นายสาธิต กองฟั่น

นางสาวนันท์นภัส หัตถะปะนิตย์