กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายฐิติวัสส์ สายรัตน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชลณดา พรหมมานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิงหา ศรีเรือง
ผู้ช่วยครู

นางสาวอัชณี วัยรัตนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสร้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

Mr.Valencia Rico De Silva
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิชกานต์ เอี่ยมสำราญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

Christian Aaron C. Cristobal

Helena Gizelle A. Fidelino

Christian P. Roda