กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายฐิติวัสส์ สายรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชลณดา พรหมมานนท์

นางประทีป ธรรมวาจา

นางสาวเดือนงาม นันทกมลวารี

นายสิงหา ศรีเรือง

Mr.Rico Do Silva Valencia

นางสาวอัชณี วัยรัตนา

นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสร้อย
ครูประจำชั้น