กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสร้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางชลณดา พรหมมานนท์

นางประทีป ธรรมวาจา

นางสาวเดือนงาม นันทกมลวารี

นายสิงหา ศรีเรือง

Mr.Rico Do Silva Valencia

นางสาวอัชณี วัยรัตนา