คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระราชสิทธิวิมล
ตำแหน่ง : รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประสิทธิ์ อัตถะโกสะโล
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดใหม่พระยาธรรม
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ ประเสริฐวิทย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง วิรัชกุลวาณิชย์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรัตน์ ไมตรี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายประดับ ยินดีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางประภา อริยธนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนีย์ โชติสุภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายปวีณ สุทธิพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีเกษม แสนสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกหญิงรัชนี สุทธิประภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางแดงน้อย มุตตามระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางชุตาภรณ์ เขียนประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางรังสิมา พิทักษ์วาปี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ