คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประสิทธิ์ อัตถะโกสะโล
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดใหม่พระยาธรรม
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ผินเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ฉัตรชัย แนวพญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางศรัณย์ธร ติมพรุสกานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงตา กราพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ สกุนตนาคลาภ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูริชญา ยิ้มแย้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ลัดดา เหลืองรัตนมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณ ตันอภิชาตสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกนิวัฒน์ ชื่นตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ ทับดารา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีเกษม แสนสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางชุตาภรณ์ เขียนประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางรังสิมา พิทักษ์วาปี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -