ถาม-ตอบ (Q&A)
การรายงานผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ แบบ 3Pe Modern โดยใช้กิจกรรมการละเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ ทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสโดย
on
bungon.on@gmail.com
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง       :  การรายงานผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ               
                   แบบ 3Pe  Modern โดยใช้กิจกรรมการละเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ 
                   ทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ชื่อ-นามสกุล  :  นายกิจษ์บัณฑิต  ไทยเจริญมาก
ปีการศึกษา   :  2561
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติแบบ 3Pe  Modern โดยใช้การละเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศปัญญา วัดใหญ่อินทาราม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  2.เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติแบบ 3Pe  Modern โดยใช้การละเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 2.ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 3.ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติแบบ 3Pe Modern โดยใช้การละเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือรูปแบบการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติแบบ 3Pe Modern โดยใช้กิจกรรมการละเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ t-test 
 
ผลการวิจัยพบว่า
          1. ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของกลุ่มที่ทำการวิจัย  รายการลุก-นั่ง 30 วินาที พบว่า ก่อนการเรียนสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.83 ครั้ง และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.57 ครั้ง รายการยืนกระโดดไกล พบว่า ก่อนการเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 101.30 เซนติเมตร และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 126.77 เซนติเมตร รายการวิ่งเก็บของ พบว่า ก่อนการเรียนสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.61 วินาที และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.15 วินาที รายการวิ่ง 50 เมตร พบว่า ก่อนการเรียนสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.97 วินาที และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.35 วินาที รายการนั่งงอตัวไปข้างหน้า พบว่า ก่อนการเรียนสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 เซนติเมตร และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เซนติเมตร 
2. ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย ทุกรายการ พบว่า ก่อนการเรียนสัปดาห์ที่ 1 และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20 แตกต่างกัน
3. ค่าเฉลี่ยระดับสมรรถภาพทางกายของกลุ่มที่ศึกษา รายการลุก-นั่ง 30 วินาที พบว่า ก่อนการเรียนสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (ปานกลาง) และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.43 (ดี) รายการยืนกระโดดไกล พบว่า ก่อนการเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.30 (ปานกลาง) และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 (ดี) รายการวิ่งเก็บของ พบว่า ก่อนการเรียนสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 (ปานกลาง) และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 (ดี) รายการวิ่ง 50 เมตร พบว่า ก่อนการเรียนสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 (ปานกลาง) และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (ดี) และรายการนั่งงอตัวไปข้างหน้า พบว่า ก่อนการเรียนสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 (ปานกลาง)  และหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 20 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 (ดี) 
          4. ผลการทดลองค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายก่อนการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 20 กลุ่มวิจัย พบว่า มีรายการลุก-นั่ง รายการยืนกระโดด รายการวิ่งเก็บของ วิ่ง 50 เมตร รายการนั่งงอตัวไปข้างหน้า ของเพศ ชาย และเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ผลการเปรียบเทียบดัชนีมวลกายหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมการละเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 น้อยลง แสดงว่าสมรรถภาพทางกายมีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลร่างกาย
 
 
 
 
 

โพสโดย : on
IP : 182.232.38.85
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2562,16:35 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
jittraatidsakit
jittraatidsakit@gmail.com


เป็นการจัดกิจกกรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อนักเรียนค่ะ

โพสโดย : jittraatidsakit
IP : 223.204.247.35
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2562,21:44 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
จวบ
Prajuabsang@windowslive.com
มีประโยชน์มากครับ
โพสโดย : จวบ
IP : 1.47.194.27
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2562,21:11 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :