ถาม-ตอบ (Q&A)
การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน เรื่อง ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายทางพลศึกษา โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
โพสโดย
on
bungon.on@gmail.com
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง    : การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
                ประกอบการสอน เรื่อง ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายทางพลศึกษา โดยใช้รูปแบบ
                การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย   :  นายกิจษ์บัณฑิต  ไทยเจริญมาก
ปี พ.ศ.      : 2560
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเอกสารประกอบการสอน 2) หาประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายทางพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
          ดำเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิเคราะห์ กำหนดเป็นกรอบแนวคิด จัดสร้างเอกสารประกอบการสอน นำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปผลนำไปปรับปรุงแก้ไข จัดสร้างเป็นเอกสารประกอบการสอนกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ในปีการศึกษา 2560   จำนวน 30  คน
          เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียน แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบบันทึกคะแนนผลการทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายทางพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
          ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเอกสารประกอบ
การสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก ( = 4.16 , S.D. = 0.49) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เท่ากับ 79.17 /81.22  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายทางพลศึกษา ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.74 , S.D. = 0.40 )
 

โพสโดย : on
IP : 182.232.38.85
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2562,16:38 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
jittraatidsakit
jittraatidsakit@gmail.com

มีประโยชน์และเหมาะสำหรับนำมาใช้กับเนักเรียนเพื่อเพิ่มทักษะการเคลื่อไหวด้านร่างกายค่ะ

โพสโดย : jittraatidsakit
IP : 223.204.247.35
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2562,21:39 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
จวบ
Prajuabsang@windowslive.com
เข้าใจง่าย มีประโยชน์มากครับ
โพสโดย : จวบ
IP : 1.47.194.27
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2562,21:10 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :