ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H
โพสโดย
หนิง
jettaphol.th@gmail.com
<strong>ชื่อเรื่อง</strong><strong>:</strong>             การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสาร<br />
                           จริงเป็นสื่อ ตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H<br />
                            สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<br />
<strong>ผู้ศึกษา</strong><strong>:</strong>             นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต<br />
<strong>คำสำคัญ</strong><strong>:</strong>           ชุดกิจกรรม/ ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ/ การใช้เอกสารจริง/ วิธีการสอนอ่าน<br />
                            แบบ KWLH Plus/ วิธีการสอนอ่านแบบ 5W1H<br />
 <br />
<strong>บทคัดย่อ</strong><br />
 <br />
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อ ตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรม<br />
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)<br />
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ      เชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อ ตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70                     2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.35 ถึง 0.72 และ 3) แบบสอบถามความ        พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ     การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อ ตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<br />
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )<br />
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  สูตรหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน  <img height="25" src="file:///C:/Users/JETTAP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="25" />/ <img height="25" src="file:///C:/Users/JETTAP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif" width="22" />  และการทดสอบค่าที (t-test dependent sample) รูปแบบของการศึกษาเป็นแบบ One group pretest-posttest design<br />
ผลการวิจัยปรากฏว่า<br />
<ol>
<li>
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อ</li>
</ol>
ตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 73.35/72.52 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 70/70<br />
<ol>
<li value="2">
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน</li>
</ol>
โดยหลังเรียนนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิง<br />
วิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อ ตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ<br />
ที่ระดับ .01   <br />
<ol>
<li value="3">
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ   </li>
</ol>
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อ ตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46<br />
<br />
โพสโดย : หนิง
IP : 124.120.213.84
โพสเมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2564,22:21 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :