ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model
โพสโดย
Love in a mist
vipasinee.rayda@gmail.com
<strong>การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3</strong><strong>P-2R Model</strong><br />
<strong>โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี</strong><br />
<strong>The Development of an Academic Administration Model using the </strong><strong>3</strong><strong>P-2R model</strong><br />
<strong>in Inthapanya Municipal School Wat Yai Intharam under Chonburi Town Municipality</strong><br />
<strong>นางรังสิมา พิทักษ์วาปี </strong><br />
<strong>Mrs.Rungsima Phithakwapee</strong><br />
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br />
Inthapanya Municipal School Wat Yai Intharam under Chonburi Town Municipality<br />
E-mail1 <a href="mailto:tphithakwapee@hotmail.com">tphithakwapee@hotmail.com</a> Tel 0813 7513 08<br />
<strong>บทคัดย่อ</strong><br />
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยใช้วิธีดำเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) โดยมีรายละเอียดวิธีดำเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การวิจัย (Research : R<sub>1</sub>) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) : ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development : D<sub>1</sub>) ออกแบบและพัฒนา (Design and Develop: D&D) รูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 3 การวิจัย (Research : R<sub>2</sub>) ทดลองใช้ (Implement : I) รูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีและระยะที่ 4 การพัฒนา (Development : D<sub>2</sub>) ประเมินผล (Evaluation : E) รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา  วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 454 คน รวมทั้งสิ้น 467 คน และปีการศึกษา 2563 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 444 คน รวมทั้งสิ้น  457 คน  เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการการพัฒนาครู ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model แบบตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 4 ฉบับ แบบตรวจ สอบผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แบบตรวจสอบผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์และรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT และ O-NET ดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา<br />
<br />
<strong>บทนำ </strong><br />
          สังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ถือเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในการเตรียม นักเรียนให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของคน  ในสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก นั่นคือทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) โดยมีเป้าหมายด้านผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์และแนวคิดการบริหารเชิงระบบคุณภาพ รวมทั้งหลักการบริหารเชิงระบบ POLC ของ (Louis A. Allen,1958) หลักการทำงานเชิงระบบ PDCA ของ (Edwards Deming, 2004) และหลักการทำงานเชิงระบบ PLCของ (มนตรี แย้มกสิกร,2561) เพื่อนำข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้โรงเรียนสามารถก้าวผ่านปัญหา อุปสรรค โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง และวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน<br />
<strong>วัตถุประสงค์การวิจัย</strong><br />
          1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวการบริหารงานวิชาการ ด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา  วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี<br />
          2. เพื่อสร้างการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา  วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br />
          3. เพื่อประเมินการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา  วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br />
          4. เพื่อศึกษาผลการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียเทศบาล อินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br />
<strong>ผลการวิจัย</strong><br />
วัตถุประสงค์ที่ 1. ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  มีสภาพการบริหารงาน ด้านผู้บริหารขาดการวางแผนงานที่เป็นระบบ ขาดการมอบหมายภารกิจของงานที่ชัดเจน ขาดการกำหนด เป้าหมายการนิเทศ ติดตาม และกำกับไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง ด้านครูและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มี การวิเคราะห์หลักสูตร ขาดการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลไม่เป็นระบบด้านคุณภาพของนักเรียนระบบการประเมินผลไม่สอดคล้องกับสภาพจริงและด้านการรายงานผล ไม่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประเมินและสรุปงาน และแนวทางการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้บริหารต้องมีระบบการวางแผนงาน มีการจัดทำแผน พันธกิจ เป้าหมายให้ชัดเจนจัดวางระบบการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  ด้านครูควรต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนระบบ  การบริหารจัดการชั้นเรียน  มีการจัดทำแผน การเรียนรู้ แผนการวัดและประเมิน มีการประเมินผล และสรุปข้อมูลของนักเรียนเพื่อแก้ไข และร่วม กับคณะครูในการแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคล<br />
วัตถุประสงค์ที่ 2. ผลการวิจัย พบว่า ผลการยกร่างรูปแบบการบริหาร งานวิชาการ ด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วย           5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 P1- POLC  จากผู้บริหารสู่ครู ขั้นที่ 2 P2 - PDCA จากครูสู่ห้องเรียน ขั้นที่ 3 P3 –PLC จากครู  สู่นักเรียนรายบุคคล  ขั้นที่ 4 R1- Reflecting สะท้อนผล  ขั้นที่ 5 R2- Reporting สรุปรายงานผล และผลการประเมิน ความเหมาะสมและความสอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และครู พบว่า ภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก<br />
วัตถุประสงค์ที่ 3. ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์  ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า ภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก<br />
 วัตถุประสงค์ที่ 4. ผลการวิจัย พบว่า ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แยกสรุปผล 3 ด้าน ดังนี้<br />
4.1 ผลการบริหารงานของรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียน เทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ขั้นที่ 1 P1- POLC จากผู้บริหารสู่ครูภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2562 และมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2563 ขั้นที่ 2 P2-PDCA จากครูสู่ห้องเรียนภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากปีการศึกษา 2562 และมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นในปีการศึกษา 2563 ขั้นที่ 3 P3- PLC จากครูสู่นักเรียนรายบุคคล ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2562 และมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นในปีการศึกษา 2563 ขั้นที่ 4 R1 - Reflecting สะท้อนผล โรงเรียนดำเนินงาน สะท้อนผล ด้านผู้บริหาร สะท้อนผลในด้านการบริหาร ด้านครูสะท้อนผลในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ผลการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ เพื่อนำสู่การวางแผนพัฒนาต่อไป  ขั้นที่ 5 R2 - Reporting สรุปรายงานผล โรงเรียนจัดทำข้อมูลส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาและแก้ไขนักเรียนรายบุคคล จัดทำข้อมูลรายงานผลการบริหารงานงานวิชาการ ครูจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำสาระการเรียนรู้ ครูบันทึกการวัด และประเมินผล การเรียนรู้ การสรุปและรายงานผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้<br />
4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ หลังการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาพรวมมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และเมื่อเทียบพัฒนาการทั้งสองปีการศึกษาพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลการพัฒนาภาพรวมสูงขึ้นสูงสุด 2) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ภาพรวมทั้งสองปีการศึกษามีผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า ภาพรวมทั้งสองปีการศึกษามีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก 4) ผลการประเมินการทดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ภาพรวม มีผลพัฒนาการเทียบกับต้นสังกัดสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสองปีการศึกษา และผลการพัฒนาของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ภาพรวมมีผลพัฒนาการเทียบกับต้นสังกัดสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสองปีการศึกษา ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  <br />
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-2R Model ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2562 -2563 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด<br />
 <br />
<br />
โพสโดย : Love in a mist
IP : 125.26.179.209
โพสเมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2565,12:21 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :