ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โพสโดย
Love in a mist
vipasinee.rayda@gmail.com
   <strong>การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน </strong><br />
<strong>ในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี</strong><br />
<strong>The Developing Model for Teacher Knowledge of Project-based Learning Management</strong><strong> in Inthapanya Municipal School Wat Yai Intharam under Chonburi Town Municipality </strong><br />
<strong>นางรังสิมา พิทักษ์วาปี </strong><br />
<strong>Mrs.Rungsima Phithakwapee</strong><br />
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br />
Inthapanya Municipal School Wat Yai Intharam under Chonburi Town Municipality<br />
E-mail1 <a href="mailto:tphithakwapee@hotmail.com">tphithakwapee@hotmail.com</a>  Tel 0813 7513 08<br />
<strong>บทคัดย่อ</strong><br />
การวิจัย เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียน เทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม  สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ใช้วิธีการการวิจัยและพัฒนา R & D (Research and Development) พัฒนาตามหลักการแนวคิดการพัฒนาครูการสอน (Instruction Coaching) การพัฒนาครูมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Solutions-Focused Coaching) การพัฒนาครูแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) การสะท้อนผล (Reflection) และชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) นำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนา ประกอบด้วย 4 ระยะ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูและสภาพการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และ 4) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 21 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 582 คน เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการการพัฒนาครูประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ประเมินครู ได้แก่ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของครู คือ แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานและแบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และ 2) เครื่องมือประเมินนักเรียน ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา<br />
<br />
<strong>บทนำ </strong><br />
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเชื่อพื้นฐานว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญาและทันคติขึ้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ และทำงานร่วมกับคนอื่นๆ กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเด็ก ภายใต้บรรยากาศที่เด็กได้รับการปฏิบัติจากครูอย่างให้เกียรติ เคารพ ความรู้สึก และความคิดเห็นของเด็ก การสอนแบบโครงงานเป็นการสอนที่มุ่งให้เด็กเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของเด็กอย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการหลัก คือ กระบวนการแก้ปัญหา เด็กจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เป็นการสอนที่มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น และการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง หลักพัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ทั้ง 6 ขั้น กล่าวคือ ความรู้ความจำ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนำไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินค่า (Evaluation) และยังเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ เรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ ผลผลิต และการประเมินผลงาน โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2550 : 2 ) และวิชาญ ไทยแท้ (2542 : 24 )<br />
โรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรียนการสอน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งผลการประเมินคุณภาพของการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับคะแนนบางรายวิชายังคงต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้วิจัยตระหนักในความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้ได้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม  สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป<br />
<strong>วัตถุประสงค์การวิจัย</strong><br />
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครู และสภาพการพัฒนาครูด้านการจัด การเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br />
2. เพื่อศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br />
3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาล อินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br />
4. ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม  สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดังนี้<br />
 4.1 เปรียบเทียบทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูผู้รับการพัฒนาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br />
 4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br />
<strong>ผลการวิจัย</strong><br />
 วัตถุประสงค์ที่ 1. ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันการพัฒนาครูและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติน้อย (= 2.23, S.D.= 0.85)<br />
วัตถุประสงค์ที่ 2. ผลการวิจัย พบว่า การออกแบบและพัฒนาได้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวิธีการหรือกระบวนการในการพัฒนาครูตามทฤษฎีหลักการและแนวคิดการพัฒนาครู (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม  สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ (Principle of Model) 2) วัตถุประสงค์ ของรูปแบบ (Objective of Model)  3) ขั้นตอนการพัฒนาครู (Process of Coaching) 4 ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาครู (Pre Coaching) ขั้นที่ 2 การพัฒนาครู (Coaching) ขั้นที่ 3 การทบทวน (Review) ขั้นที่ 4  การสะท้อนผล (Reflection) 4) ปัจจัยสนับสนุน (Support System) ได้แก่ ผู้บริหารมีทักษะเป็นผู้ชี้แนะครูผู้รับการพัฒนาครูสภาพแวดล้อมด้าน ICT ที่สนับสนุน ผลการประเมิน รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า การประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 4.00 ถึง 4.60 ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด<br />
วัตถุประสงค์ที่ 3. ผลการวิจัย พบว่า การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ครูมีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบทุกคน โดยอยู่ในระดับมากที่สุดโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ (= 4.56, S.D. = 0.50) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01<br />
วัตถุประสงค์ที่ 4. ผลการวิจัย พบว่า การใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า<br />
4.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครูผู้รับการนิเทศ ทั้ง 21 คน พบว่า ภายหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้โครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบทุกคน<br />
 4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนของครูผู้รับการนิเทศทั้ง 21 คน พบว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นักเรียนมีผลคะแนนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 9.22 และหลังการใช้รูปแบบนักเรียนมีผลคะแนนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 14.35 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01<br />
 <br />
<br />
โพสโดย : Love in a mist
IP : 125.26.179.209
โพสเมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2565,12:25 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :