เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสโดย
ดาว
ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย                คนึงนิตย์  เสมอวงศ์
ปีการศึกษา         2560
 
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมเป็นนักเรียน 39 คน ได้มาโดยการสุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) เอกสารประกอบ
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  จำนวน 1 ฉบับ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ Dependent Samples t-test ผลการวิจัย พบว่า
              1. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่สร้างขึ้น
มี ประสิทธิภาพ 81.61/82.74  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ E1/E2 = 80/80
2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย  เอกสารประกอบ     
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
            3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
 

โพสโดย : ดาว
IP : 113.53.60.235
โพสเมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2561,16:47 น.
ความเห็นที่ 5
เนื้อหาเหมาะสมกับวัยเด็ก สามารถนำมาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้จริง
IP : 113.53.60.235
โพสเมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2561,15:43 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
ครูทัศ
เป็นงานวิจัย ที่ฝึกทักษะ และเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น รักการทำงาน มีเจคติที่ดีต่อการทำงาน เห็นคุณค่าของวัสดุในชุมชน ท้องถิ่น สามารถนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้ในรายวิชาอื่นๆ เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนคะ
โพสโดย : ครูทัศ
IP : 118.174.64.136
โพสเมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2561,09:57 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
Love in a mist
สิ่งประดิษฐ์น่าสนใจ อุปกรณ์หาได้ง่ายในชุมชน สามารถทำได้้เหมาะสมกับวัยเด็ก สุดยอดคะlaughlaugh
โพสโดย : Love in a mist
IP : 113.53.60.235
โพสเมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2561,15:30 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
ครูอชิ
เนื้อหาเป็นการสร้าวสรรค์งานประดิษฐ์ที่น่าสนใจ นำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ และวัสดุ อุปกรณ์ หาง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
โพสโดย : ครูอชิ
IP : 113.53.60.235
โพสเมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2561,15:23 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
ครูปู
เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่น่าสนใจ นำสิ่งของที่หาง่ายมาประดิษฐ์ นำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ต่อยอดสร้างรายได้ได้ค่ะ
โพสโดย : ครูปู
IP : 49.229.91.59
โพสเมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2561,12:43 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: